คาสิโนผักกาด บ่อยการพนันติดชายแดน จันทรบุรี

บ่อนคาสิโน (Casino) คาสิโนผักกาด ถือเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่หลายรัฐบาลทั่วโลกต่าง เชื่อกันว่าน่าจะเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ที่สำคัญจำนวนมหาศาล ให้กับประเทศของตน ซึ่งจะเป็นรายได้ขาเข้าแทนการค้าการขาย หรือการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการบริโภค ภายในประเทศ ที่นับวันจะยิ่งคงที่และลดลงเรื่อย ๆ ตามกระแสคลื่นเศรษฐกิจปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า บ่อนการพนัน จะขัดต่อหลักคำสอนความเชื่อทางศาสนาที่ประเทศ ของตนนับถือศรัทธาว่าเป็นสิ่งไม่ดีชั่วร้ายเต็มไปด้วยอบายมุข ปัญหาสังคม และการ ก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ตามมาก็ตาม ตรงกันข้ามความเชื่อที่ว่าบ่อนฯ เป็น แหล่งเพิ่มรายได้ดังกล่าว ดูจะมีน้ำหนักหรือมีสัดส่วนทางผลประโยชน์ดีกว่าปัญหา ผลกระทบข้างต้น ดังนั้น การเปิดบ่อนฯ ถูกกฎหมายจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า และเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ต่อการพัฒนาประเทศ

คาสิโนผักกาด

บ่อยการพนันที่ คาสิโนผักกาด

จ.จันทบุรี มีบ่อนฯ จำนวน 6 แห่ง คือ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด และตลาดการค้าบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ได้แก่

1) ไดมอนด์ คราวน์คาสิโน (Diamond Crown Casino)
2) ไพลิน ฟลามมิงโก้ คาสิโน (Pailin Flamingo Casino)
3) เค อา วิกตอร์เรีย คาสิโน (K.R. Victoria Casino)
4) แกรนด์ เจ เอ็ม คาสิโน แอน โฮเทล (Grand J.M Casino and Hotel) และ
5) โกลเด้น วิกตอร์เรีย คาสิโน (Golden Victoria Casino)
6) นาซ่า เวิลด์ คาสิโน (Nasa World Casino) ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณบ้านผักกาด ส่วนบริเวณบ้านแหลม ได้แก่ ดราก้อน คาสิโน คลับ (Dragon Casino Club) ทั้งหมดตั้งอยู่ จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา

จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา อยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชาได้หลายจุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ที่มีเส้นทางการค้าที่สะดวกกว่า เมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น จึงตั้งให้เป็นจุดผ่านแดน

เพื่อความสะดวกในการเดินทางข้ามเขตแดนไปมาหากัน และในบริเวณจุดผ่านแดน มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในจังหวัดจันทบุรี มีจุดผ่านแดนทั้งหมด 5 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง (ด่านถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาด) และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง (จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี บ้านสวนส้ม และบ้านบึงชนังล่าง)

ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย – กัมพูชา เป็นทั้งจุดติดต่อค้าขาย นำเข้า ส่งออก รวมถึงการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ นอกจากจะมีการค้าโดยตรงกับประเทศกัมพูชาแล้ว ความสัมพันธ์ทางการค้า ยังขยายตัวข้ามไปยังประเทศเวียดนามด้วย

สินค้าที่ไทยส่งออกไปขาย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้ อาหารสัตว์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องยนต์ อะไหล่รถยนต์ ส่วนส่ิงที่ประเทศไทยซื้อขายนำเข้าจากประเทศกัมพูชา ได้แก่มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม อุปกรณ์เครื่องจักร์ เป็นต้น

ข้อแนะนำในการผ่านจุดผ่านแดนถาวร ไปยังคาสิโนผักกาด

 • การทำเรื่องผ่านเข้าออกประเทศไทย-กัมพูชา ใช้พาสปอร์ต (Passport) + บัตรประชาชน และกรอกเอกสารเพื่อขอใบผ่านทาง (Border Pass) โดยไม่ต้องใช้วีซ่า และคนไทยไม่เสียค่าธรรมเนียมทั้งฝั่งไทย และกัมพูชา
 • ควรถือพาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • ใบผ่านทาง (Border Pass) มีกำหนดเวลา 14 วัน
 • กรณีต้องการนำรถยนต์ เข้าไปในเขตกัมพูชาชั่วคราว จะต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
  * ต้นฉบับหรือสำเนาทะเบียนรถที่เจ้าของรับรองความถูกต้อง
  * หนังสือเดินทาง (Passport) แบบฟอร์มหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass)
  * บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)
  * กรณีผู้นำรถเข้าไปไม่ใช่เจ้าของรถ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถด้วย
 • กรณีนำรถยนต์เข้าไป จะต้องนำกลับออกไปตามกำหนด ถ้านำออกไม่ทันตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน จะมีค่าปรับวันละ 100 บาท นับจากวันที่ครบกำหนด และไม่เกิน 1,000 บาท
 • การขับขี่รถในประเทศกัมพูชา ขับรถเลนทางขวา ควรระมัดระวังในการขับขี่